ประวัติความเป็นมา เกี่ยวกับโรงเรียน หน้าแรก


    โรงเรียนจินดาพงศ์ ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 จากปณิธานอันแน่วแน่ของ ร้อยตรีจินดา และ ดร.ทัศนีย์ ตันตราจิณ ที่จะพัฒนาและให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนของชาติ ณ เลขที่ 7/105 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เริ่มแรกมีพื้นที่เพียง 2 ไร่ เศษ อาคารชั้นเดียว 4 หลัง

    ปัจจุบันโรงเรียนจินดาพงศ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดย

ร้อยตรีจินดา ตันตราจิณ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ทัศนีย์ ตันตราจิณ เป็นผู้จัดการ
นางวัชราพร  ตันตราจิณ เป็นรองผู้อำนวยการ


    โรงเรียนจินดาพงศ์ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา กอร์ปกับการตระหนักถึงความสำคัญของ การศึกษา ทางโรงเรียนจึงได้สร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบเพิ่มเติมขึ้นอีก 6 หลัง รวมเป็น 10 หลังเพื่อตอบสนองความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษา โรงเรียนจึงได้รับความไว้วางใจ จากบรรดาผู้ปกครองตลอดมา นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนในเครืออีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนอนุบาลจินดารัตน์ และโรงเรียนอนุบาลจินดาพร
 
    เครื่องหมายของโรงเรียนประกอบด้วยอาร์ม และภาษาบาลี "ปญฺญานรานํ รตนํ" หมายถึง "ปัญญาเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึก" ตรงกลางมีชฎา ประกายรัศมี อันหมายถึง "การศึกษาที่รุ่งโรจน์ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่มั่นคง" มีอักษรย่อ จ.ด.พ. ไขว้กันอยู่ด้านล่างของชฎา

    สีประจำโรงเรียนคือ "ม่วง - ขาว"
        สีม่วง หมายถึง สัญญาณของความสำเร็จในอนาคต
        สีขาว หมายถึง ผู้มีจิตใจที่ขาวสะอาด บริสุทธิ์

    โดยมีปรัชญาโรงเรียนว่า "การเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รักความสะอาด"
 
     โรงเรียนจินดาพงศ์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการ กิจกรรม และองค์ประกอบของการพัฒนา ที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาด้านอาคารเรียนโดยทุกระดับชั้นติดเครื่องปรับอากาศ อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ รวมทั้งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริม เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมากมาย เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด ห้องท้องฟ้าจำลอง ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องจริยศึกษา ห้องนาฏศิลป์ ห้องภูมิปัญญาไทย ห้องดนตรีสากล - ดนตรี ห้องพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ห้องแสดงผลงานนักเรียน สระว่ายน้ำ เป็นต้น

     นอกจากนั้น โรงเรียนยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น โดยปลูกต้นไม้นานาชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับหลากหลายพันธุ์ ดูสวยงามสบายตา